Politika privatnosti

1. Rukovalac podacima o ličnosti

Aster Tekstil d.o.o. Niš, adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86, Niš, matični broj: 21154369, PIB: 109279960 (u daljem tekstu „Društvo“), kao društveno odgovorna kompanija, ceni Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti.
Društvo, kao rukovalac Vaših podataka o ličnosti, ovom Politikom privatnosti na transparentan i razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Društva.
Društvo kroz ovu Politiku privatnosti daje sve informacije o svim podacima koje prikupljama o Vama, prilikom različitih vidova saradnje a posebno o podacima koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.auric.rs, kada odlučite da kupujete online naše proizvode i kada se registrujete i napravite profil.
U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet sajtovima, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet sajtovima i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama.
Društvo nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet sajtova, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

2. Podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših podataka o ličnosti primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).
Društov prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
- ime i prezime;
- adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
- broj telefona;
- e-mail adresa;
- pol;
- godini rođenja;
- podatke o transakciji;
- podatke o načinu plaćanja;
- lozinka.

3. Podaci koji nisu lične prirode

Društvo ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa internet sajtom. Podaci koji se ne smatraju ličnim mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije.

4. Način prikupljanja podataka o ličnosti I podataka koji nisu lične prirode

Društvo sve informacije (podatke o ličnosti I podatke koji nisu lične prirode) koje prikuplja dobija direktno od Vas:
- kada naručite određene proizvode ili usluge,
- popunite određeni formular,
- kada se registrujete na našem internet sajtu,
- kada pristupate sajtu.
Društvo sve Vaše podatke o ličnosti tretira kao strogo poverljive i isti se čuvaju na adekvatan način.
Prikupljeni podaci o ličnosti se dele sa privrednim društvima sa kojima sarađujemo I to:
- Kurirskom službom;
- Bankama;
- Advokatima;
- Hosting provajder na čijem server skladištimo podatke;
- Eksterni saradnici koji se bave održavanjem IT Sistema Društva;
- Kompanija koja je nosilac licence softverskih rešenja koje koristi Društvo I koja održava softver.
Vaši podaci o ličnosti se prenose u drugu državu radi čuvanja na serveru uz napomenu da se prenos vrši u državu za koju se po zakonu smatra da pruža primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Prenos podataka o ličnosti u druge države se sprovodi uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz čl. 65 u vezi čl. 69 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

5. Osnov obrade podataka o ličnosti

Društvo vrši obradu podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima i to po sledećim pravnim osnovima:
- kada je obrada Vaših podataka o ličnosti potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
- kada je obrada Vaših podataka o ličnosti potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (naročito podaci vezani I ispunjenje poreskih obaveza);
- kada ste Društvu dali saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti za određenu svrhu obrade.
Obavezno je dostavljanje samo onih podataka o ličnosti koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.
Dostavljanje podataka o ličnosti po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno.
Društvo napominje da ukoliko nam uskratite dostavu pojedinih podataka o ličnosti možda neće biti u mogućnosti da Vam pruži određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).
Svi navedeni pravni osnovi primenjuju se u zavisnosti od svrhe za koju Društvo prikuplja Vaše podatake o ličnosti, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju.

6. Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti I saglasnost – pristanak za obradu podataka o ličnosti

Upoznavanjem I prihvatanjem ove politike privatnosti smatrate se obaveštenim o obradi podataka o ličnosti saglasno čl. 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prihvatanjem ove politike privatnosti i/ili dostavljanjem Vaših ličnih podataka dajete izričitu I bezuslovnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti.

7. Svrha obrade podataka o ličnosti I podataka koji nisu lične prirode

Društvo koristi podatke o ličnosti u svrhu:

- realizacije kupoprodaje (sačinjavanje porudžbenice, upravljanje I praćenje porudžbine, zaključenja ugovora o prodaji na daljinu, realizacija isporuke, naplata…);

- administrativne podrške;

- korisničke podrške;

- oglašavanja;

- reklamacija;

- postupanje po prigovoru ili opomeni;

- komunikacije sa korisnikom,

- poboljšanja internet sajta, proizvoda i usluga.

8. Zaštita podataka o ličnosti I podataka koji nisu lične prirode

Društvo je usvojilo, preduzima I kontinuirano poboljšava sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promeni, obelodanjivanju ili uništavanju podataka o ličnosti I podataka koji nisu lične prirode i podataka koji se nalaze na internet sajtu Društva. Internet sajt društva poseduje sve bezbednosne I druge sertifikate kojima štiti podatke o ličnosti Korisnika u svakom trenutku pristupa i boravka na internet sajtu, a u cilju stvaranja što povoljnijeg i sigurnijeg ambijenta za Korisnike. Društvo je imenovalo I lice za zaštitu podataka o ličnosti koje se stara o kontinuiranoj primeni pozitivnih propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti I poštovanju usvojenih mera, postupaka I standarda u vezi zaštite podataka o ličnosti.
Pristup podacima imaju samo ovlašćeni zaposleni koji su u radnom odnosu kod društva i sa kojima društvo ima ugovorenu klauzulu poverljivosti podataka. Traća lica sa kojima društvo sarađuje poseduju potpisane Izjavu o poverljivosti u okviru medjunardnog standarda ISO/IEC 27001.

9. Upotreba kolačića

Društvo radi održavanja internet sajta i obezbeđenja funkcionalnosti koristi tzv. ,,kolačiće’’. Društvo koristi kolačiće privremenog i trajnijeg karaktera I to: - neophodni kolačići; - kolačići za funkcionalnost i performance; - kolačići zasnovani na saglasnosti. Ukoliko ne prihvatite kolačiće moguće je da pojedine funkcije internet sajta neće biti moguće.

10. Prava korisnika

U skladu sa GDPR regulativom imate pravo:

- da zatražite da pogleda koji su Vaši podaci sačuvani u našoj bazi podataka;

- da zatražite obaveštenje za koju svrhu se koriste Vaši podaci;

- period tokom kog čuvamo Vaše podatke;

- da zahtevate ispravku netačnih podataka ili pogrešno unetih podataka;

- da zahtevate ograničenje obrade podataka;

- da zatražite brisanje Vaših podataka;

- da podnesete prigovor na način na koji Društvo obrađuje Vaše podatke;

- da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

11. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo čuva podatke o ličnosti do ispunjenja svrhe obrade podataka poštujući zakonsku obavezu čuvanja podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se koriste za realizaciju kupovine I koji se tiču realizovane kupovine čuvaju se u skladu sa poreskim propisima I propisima iz oblasti zaštite potrošača. Podaci o ličnosti će se obrisati ukoliko dođe do povlačenja saglasnosti lica za obradu podataka ili proteknu rokovi za čuvanje podataka.

12. Izmene I dopune politike privatnosti

Društvo ima diskreciono pravo da izmeni i dopuni ovuu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Preporučujemo Korisnicima da povremeno proveravaju politiku privatnosti u cilju blagovremene I potpune informisanosti. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu politiku privatnosti periodično i upoznate se sa svim eventualnim izmenama I dopunama.

13. Prihvatanje politike privatnosti

Korišćenjem internet sajta Društva, prihvatate ovu politiku privatnosti.
Korišćenje internet sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena.

14. Stupanje na snagu

Ova politika privatnosti stupa na snagu 05.11.2020. godine.

15. Kontaktirajete nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom politikom privatnosti internet sajta ili vašom interakcijom sa ovim internet sajtom, kontaktirajte nas na:
Aster Tekstil d.o.o. Niš
Bulevar Svetog cara Konstantina 80-86, 18000 Niš, Srbija

T. +381 18 4155250 E. informacije@astertextile.com

AURIC © 2022. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.